Z dniem 01.01.2019 r. z mocy prawa zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w nieruchomościach gruntowych, zabudowanych na cele mieszkaniowe, w prawo własności nieruchomości (współwłasności). Tym samym od 2019 roku ustał obowiązek płatności opłat rocznych za użytkowanie wieczyste takich nieruchomości gruntowych. Powstał natomiast obowiązek wnoszenia rocznych opłat przekształceniowych, przez osoby będące dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych, które z dniem 01.01.2019 r. stały się właścicielami, lub współwłaścicielami nieruchomości oraz przez następców prawnych tych osób.

Termin płatności pierwszej opłaty rocznej przekształceniowej (za rok 2019) upływa z dniem 29 lutego 2020 r. W przypadku gdy opłata roczna za rok 2019 została wniesiona przed doręczeniem zaświadczeń, to zostanie ona zaksięgowana jako pierwsza opłata roczna przekształceniowa, a płatności następnej opłaty należy dokonać w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

 

Roczna opłata przekształceniowa może podlegać waloryzacji przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości, ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego(GUS), lub wskaźników zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych (także ogłaszanych przez Prezesa GUS).

Wierzytelność z tytułu obowiązku wnoszenia na rzecz Gminy Osina rocznych opłat przekształceniowych przez okres 20 lat , tj. od roku 2019 do roku 2038, podlega zabezpieczeniu wpisem w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej własność osób, na rzecz których nastąpiło przekształcenie.

Osoby zobowiązane do ponoszenia rocznych opłat przekształceniowych, w każdym czasie trwania tego obowiązku mogą zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia tych opłat (WNIOSEK tutaj).

W takim przypadku, właściwy organ ustali należność odpowiadającą wielokrotności opłaty rocznej obowiązującej w roku, w którym wpłynęło pismo oraz poinformuje wnioskodawcę o wysokości opłaty jednorazowej.