Zachodniopomorski Program AntysmogowyWójt Gminy Osina zwraca się z prośbą do osób zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na wymianę węglowych pieców i kotłów C.O. na nowoczesne ekologiczne źródła ciepła oraz na termomodernizację domów mieszkalnych (docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji grzewczej) o pomoc względem rozeznania potrzeb mieszkańców Gminy Osina w tym zakresie poprzez wypełnienie jednej  z załączonych poniżej ankiet.

Koniecznym elementem wniosku o przyznanie ww. dofinansowania jest wykonanie rzetelnej analizy potrzeb w tym zakresie oraz wiarygodne przedstawienie skali zainteresowania mieszkańców gminy udziałem w Zachodniopomorskim Programie Antysmogowym.

Wymieniona analiza umożliwi Gminie staranie się o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna,  Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz  Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

 

W przypadku uzyskania przez Gminę Osina ww. dofinansowania, dotacje (granty) będą następnie przekazywane mieszkańcom w ramach ogłoszonego naboru. 

Założenia ogólne PROGRAMU:

 • dotacja (grant) objąć może do 100% kosztów przedsięwzięcia,
 • dotacja (grant) dotyczy wyłącznie osób fizycznych i udzielana jest niezależnie od dochodów na członka rodziny,
 • osoby wnioskujące o przyznanie dotacji (grantu) mogą przystąpić tylko do jednego wybranego projektu (działania 2.14 bądź działania 2.15),
 • Mieszkaniec Gminy po złożeniu wniosku do Urzędu Gminy, spełnieniu wszystkich warunków udzielania dotacji podpisze umowę z Wójtem Gminy Osina, następnie we własnym zakresie i własnym staraniem wykona i opłaci planowane przedsięwzięcia. Po zakończeniu inwestycji, zgodnie z treścią umowy, przekazana zostanie dotacja (grant).

Wykluczeniu z PROGRAMU podlegają m.in.:

 • działania związane wymianą piecy i kotłów węglowych oraz termomodernizacją budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które dofinansowane będą z innych funduszy np. z programu Czyste Powietrze,
 • budynki nowobudowane;
 • działania, które zostały już zrealizowane, bądź ich realizacja została rozpoczęta przed podpisaniem umowy z Wójtem Gminy Osina na przyznanie dofinasowania (grantu),
 • budynki mieszkalne, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Działanie 2.14 Poprawa Jakości Powietrza – zasady:

 1. Wymiana starych kotłów lub pieców opalanych tylko i wyłącznie węglem (w tym ekogroszkiem i koksem) na inne źródła ciepła: w tym: ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, kotły na paliwo stałe, odnawialne źródła energii.
 2. Wymiana w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych (wspólnoty).
 3. Dotacja tylko dla osób fizycznych, w budynkach mieszkalnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
 4. Budynek, w którym planowana jest wymiana pieca/kotła węglowego musi być już częściowo ocieplony. Przeprowadzenie wymiany źródła ciepła będzie możliwe wyłącznie w sytuacji gdy budynek będzie spełniał minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej tj. EPH+W nie więcej niż 150 kWh/m2 na rok. Jeśli budynek nie spełnia tego wymogu zalecamy skorzystać z działania II Termomodernizacja budynków. Fakt spełnienia tego warunku potwierdzi lub nie potwierdzi sporządzony audyt energetyczny budynku – „Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku”.
 5. Dotowane nowe jednostki wytwarzania energii cieplnej (kotły) muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.
 6. W sytuacji istniejącej instalacji gazowej priorytetem będzie wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy
 7. Wartość dotacji na wymianę kotła, pieca węglowego – 7 500 PLN.

Ankieta wymiana kotła

Działanie 2.15 Termomodernizacja Budynków Jednorodzinnych - zasady:

 1. Dofinansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu termomodernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą wyłącznie źródło ciepła użytkowego oparte o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe) - wymiana źródła ciepła jest w tym przypadku obowiązkowa!. Wymiana kotła węglowego następuje na inne źródła ciepła, w tym: ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, kotły na paliwo stałe, odnawialne źródła energii.
 2. Dotowane mogą być jedynie budynki jednorodzinne w zabudowie pojedynczej, bliźniaczej, szeregowej wykorzystywane wyłącznie do celów mieszkalnych, będących własnością osób fizycznych (nie jest możliwe finansowanie mieszkań w zabudowie wielolokalowej (wspólnoty mieszkaniowe).
 3. Wartość dotacji dla mieszkańców:
  - 25 000 PLN - w przypadku termomodernizacji częściowej budynku,
  - 50 000 PLN - w przypadku pełnej termomodernizacji budynku.
  Częściowa termomodernizacja obejmuje izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania.
  Pełna termomodernizacja – obejmuje izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej), stropu i podłogi (w tym dachu) oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania.
 4. Zakwalifikowanie przedsięwzięcia do udzielenia dofinansowania (grantu) odbywa się na podstawie audytu energetycznego wykonanego przez Gminę (w przypadku osób, które posiadają wykonany audyt, będzie on podlegał weryfikacji przez przedstawicieli Gminy).

Ankieta termomodernizacja

Wypełnioną i podpisaną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy Osina pok. 112 do dnia 05.07.2019r.