Drukuj

Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń.
Na podstawie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości w przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.
Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.