Drukuj

Wójt Gminy Osina  Krzysztof Szwedo informuje, że w dniu 21.12.2020 r. Gmina Osina złożyła do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego trzy wnioski o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest to kolejne działanie mające na celu pozyskanie funduszy na rozwój naszej Gminy.  Drugi, dodatkowy  nabór wniosków  o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego  został ogłoszony w grudniu. Termin składania wniosków wyznaczono od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia 28 grudnia 2020 r. 

Złożone przez Wójta  wnioski o wsparcie finansowe dotyczyły niżej wymienionych planowanych do realizacji, po uzyskaniu dofinansowania inwestycji:

  1. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją wodną oraz wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej w Osinie. Kwota wnioskowanych środków  1 000 000,00 zł (jeden milion złotych).
    Prace polegały będą na kompleksowej wymianie awaryjnych i skorodowanych instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodnej w budynku szkoły. Ponadto zamierzamy wymienić  wszystkie drzwi wewnętrzne zgodnie z zaleceniami Sanepidu wraz z malowaniem pomieszczeń po robotach montażowych.
  2. Budowa drogi do nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych nad jeziorem w miejscowości Kościuszki (obecna droga z betonowych płyt) . Kwota wnioskowanych środków 3 686 250,00 zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).
    Gmina planuje  budowę drogi o długości 1,15 km z nawierzchnią bitumiczną i  utwardzonymi  poboczami od Kanału Kościuszki w kierunku jeziora. W zakresie inwestycji planowana jest również budowa oświetlenia drogowego solarnego.
  3. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych objętych planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kikorze (od starej drogi Nr 6 do wiaduktu nad drogą krajową Nr 6) wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz gazowej. Kwota wnioskowanych środków: 1 500 000,00 zł ( jeden milion pięćset tysięcy złotych).
    Planowana inwestycja obejmuje budowę drogi przeznaczone dla ruchu ciężkiego o długości 0,4 km, o nawierzchni bitumicznej z placem manewrowym i z odwodnieniem.  Droga ta będzie stanowiła połączenie komunikacyjne obszaru inwestycyjnego z drogą powiatową,  z której jest dostęp do drogi krajowej Nr 6  relacji Szczecin – Koszalin –Gdańsk. W zakresie inwestycji planowana jest  również budowa oświetlenia drogowego solarnego.

Obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków i  oczekujemy na wyniki drugiego  naboru.

Gmina Osina pozyskała już wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę 1 000 000,00 zł (milion złotych). Środki te zostaną przeznaczone na budowę remizy OSP i przebudowę świetlicy w miejscowości Redło. Przetarg na wyłonienie wykonawcy tych zadań został ogłoszony 29 grudnia br., otwarcie ofert nastąpi 19 stycznia 2021 r.