Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn.  "REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY”

realizowanym przez Lidera – Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w partnerstwie z Powiatem Goleniowskim, Powiatem Stargardzkim, Powiatem Kołobrzeskim, Powiatem Sławieńskim, Powiatem Wałeckim, Powiatem Szczecineckim, Powiatem Koszalińskim i Miastem Koszalin.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020; Priorytet VII – Włączenie społeczne; Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Okres realizacji Projektu: od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.

Wartość całego Projektu wynosi: 8. 489 279,15 zł (w tym kwota 7. 215 887,27 zł to dofinansowanie Projektu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności środowiskowych i opiekuńczych przez wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie kompetencji rodzicielskich oraz społecznych dzieci i młodzieży (z uwzględnieniem wychowanków pieczy i usamodzielnianych), zmierzające do wzmocnienia umiejętności adaptacyjnych, wykorzystywania zasobów własnych i środowiska celem nabycia umiejętności radzenia sobie z kryzysem. Projekt wspiera rodzinę, wzmacnia jej kompetencje jako całość w oparciu o pracę z rodzicami i dziećmi.

Projekt przewiduje wsparcie osób/rodzin poprzez dostęp do: usług Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży (RADiM), Intensywnych treningów wyjazdowych, Platformy usług specjalistycznych.

Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży obejmuje warsztaty, treningi, poradnictwo rodzinne i specjalistyczne „szyte na miarę” czyli dopasowane do indywidualnych potrzeb beneficjentów, przygotowanie kadry asystentów dorastania pracującej w ramach projektu, będącej pierwszym wsparciem w kryzysie. Treningi wyjazdowe są formą intensywnego wsparcia ukierunkowaną na rozwój konkretnych umiejętności poza miejscem zamieszkania. Platforma usług specjalistycznych to pogotowie „emocjonalne” dla dzieci i młodzieży prowadzone online wraz z treściami dotyczącymi aktualnych problemów.                              

W ramach Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży Projekt przewiduje: usługi wsparcia psychologa, terapeuty; pomoc prawną dla rodzin; warsztaty kreatywne; trening zastępowania agresji; warsztaty wyjazdowe; kolonie i obozy profilaktyczne; warsztaty edukacji społeczno-ekonomicznej i inne.

Formularze zgłoszeniowe dostępne  są:

  • w siedzibie Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie- ul. Pocztowa 43, p. 311,
  • na stronie internetowej www.pcpr.goleniow.ibip.pl oraz www.pcprgoleniow.pl w zakładce REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Biuro Projektu mieści się w siedzibie Partnera projektu tj.:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

ul. Pocztowa 43 (pokój 311/312- II piętro), tel./fax: 91 418 38 60 lub 91 407 22 41

osoby do kontaktu: Ewa Turowska - powiatowy doradca ds. RADIM, Bogumiła Orłowska - powiatowy doradca ds. RADIM

Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia oferowane w ramach Projektu jest bezpłatne!