Drukuj

Komunikat w sprawie nowych przepisów wykonawczych do ustawy o  świadczeniach rodzinnych oraz do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. u. z  2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) tj. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i  trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 298, poz. 1769) oraz nowelizacja przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) tj. Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836).

Rozporządzenia te określają m.in. nowe wzory wniosków, zaświadczeń i  oświadczeń do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Druki nowych wniosków dostępne są w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i  trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Oprac. Marcin Płusa