Drukuj
kapital_ludzki_65px.jpg efs_65px.jpg ue_lewe_65px.jpg

W związku z realizacją projektu systemowego ,,Z bezradności do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie poszukuje kandydata do realizacji zadań przewidzianych w Projekcie, na stanowisko Asystent rodziny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Tytuł projektu: " Z bezradności do aktywności"
Umowa ramowa nr: UDA-POKL.07.01.02-32-010/08 z dnia 19.05.2008r.

Do zakresu obowiązków Asystenta rodziny należy:

 1. Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:
  1. prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych więzi miedzy członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka),
  2. dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w razie potrzeby: leczenie i rehabilitacja ),
  3. gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami),
  4. wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, remont itd.),
  5. pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny np. związanych z naprawą, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służba zdrowia),
  6. usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałości o edukacje i rozwój dzieci).
 1. Propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego.
 2. Informowanie rodziny – dostarczanie wiadomości niezbędnych do podjęcia odpowiedniego wyboru, dostarczanie klientowi informacji związanej z jego życzeniem, typem problemów, które napotka i usiłuje rozwiązać (dotyczyć może prawa i administracji oraz działalności różnych instytucji, możliwości korzystania z placówek zaplecza socjalnego: świetlic, klubów zainteresowań, przychodni, poradni, placówek sportowych i rekreacji itd.)
 3. Rozszerzanie kontaktów, dostępu do nowych, wzbogacających doświadczeń ( ułatwienie klientowi nawiązywania kontaktów z innymi, w zależności od jego potrzeb i umiejętności; stymulowanie podopiecznego do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości: sił, osób, grup, instytucji lub ułatwienie mu tego np. przez towarzyszenie).
 4. Inicjowanie działań zmierzających do zapobiegania degradacji osób, rodzin i grup społecznych.
 5. Prowadzenie dokumentacji.


Forma zatrudnienia: umowa zlecenia od 01 marca 2012r. do 31 grudnia 2012r.
Wymagania niezbędne (na wskazanym stanowisku pracy):

 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny Dz. U. Nr 272, poz. 1668 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 5. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 6. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 8. umiejętność podejmowania decyzji;
 9. zdolność i otwartość na komunikowanie się;
 10. poczucie odpowiedzialności.

Dodatkowe wymagania:

 1. Dyspozycyjność
 2. Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
 3. Operatywność, umiejętność słuchania innych
 4. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej
 5. Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny

Liczba miejsc: 1

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert zawierających CV, list motywacyjny i dokumenty potwierdzające wykształcenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem “dotyczy naboru na stanowisko Asystent rodziny ” w pokoju nr 10 Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie, bądź pocztą na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Osina 62, 72-221 Osina (decyduje data wpływu do Ośrodka) w terminie do dnia 10.02.2012
Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zawarcie w swojej aplikacji klauzuli : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. 

Z poważaniem
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Osinie
Marcin Płusa