Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie goleniowskim (V)” realizowanego w ramach Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa VI – Rynek pracy;  Działanie 6.5 – Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Nr Umowy RPZP. 06.05.00-32-P003/19-00

Projekt przeznaczony jest dla 146 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Formy wsparcia oferowane w projekcie:

Dofinansowanie projektu UE w 2019 roku 1 703.969,00 zł (w tym wkład UE – 1 448.374,00 zł
wkład FP – 255.595,00 zł)