Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie informuje, że od 1 stycznia 2022 roku ulegną zmianie kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych, kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego dla osób lub rodzin ubiegających się o wsparcie z pomocy społecznej.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

1) dla osoby samotnie gospodarującej –  776,00 zł

2) dla osoby w rodzinie – 600,00 zł

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

1) maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 719,00 zł

2) maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

a) kwota minimalna – do wysokości 721,00 zł

b) kwota maksymalna – do wysokości 1 450,00 zł

c) kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości
1 837,00 zł

d) kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 345,00 zł

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej