logo rodzina 500 parasolInformujemy, że od 01 kwietnia 2016 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO w Gminie Osina. Jest to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Przygotowania do przyjmowania wniosków trwały kilka dni. Uważamy, że prace idą sprawnie. Interesantów obsługuje sześć osób. Są to przeszkoleni pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy Osina. Pierwszego dnia przyjmowania wniosków praca przebiegła sprawnie i wnioskodawcy nie czekali w kolejce na złożenie dokumentów w OPS i UG Osina. Informowaliśmy Państwa, że w celu usprawnienia możliwości złożenia wniosku pracownicy Ośrodka pełnią dodatkowe dyżury w świetlicach wiejskich do godziny 18, co cieszy się dużą popularnością.

W pierwszym dniu obowiązywania programu mieszkańcy Gminy Osina pobrali w punktach wyznaczonych do obsługi przedsięwzięcia około dwustu wniosków, z czego 138 wniosków zostało już złożonych. Jednocześnie 5 wniosków złożonych zostało drogą elektroniczną. Przypominamy że dzisiaj (tj. w dniu 06 kwietnia) wnioski można jeszcze złożyć w świetlicach w Redostowie i w Krzywicach do godz. 18:00. Natomiast jutro (07.04.2016 r.) dyżur pełniony jest w świetlicach w Przypólsku i w Kikorzu, oraz dodatkowo w Urzędzie Gminy do godz. 18:00

W kolejnych dniach wniosek będzie można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie w godzinach od 7.30 do 15.30. Wniosek złożyć również można za pośrednictwem Poczty Polskiej, przez Internet tj. E-wniosek o świadczenie wychowawcze za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl , PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. Wstępnie, pierwsza wypłata świadczeń planowana jest na koniec kwietnia 2016 r.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r., prawo do świadczeń będzie przysługiwać bez wyrównania tj. od miesiąca złożenia wniosku. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało po złożeniu wniosku na każde drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Na pierwsze lub jedyne dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe na osobę w rodzinie: 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Zapraszamy do zapoznania się z informatorami programu „RODZINA 500+” wydanymi przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:
1. Informator „Rodzina 500 plus” – krok po kroku
2. Informator rodzina 500plus w pigułce
3. Wniosek Rodzina 500 plus

Na mocy podpisanego 9 grudnia 2015 r. Porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Osina i Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie już po raz szósty realizowany jest w Osinie Program Prac Społecznie Użytecznych.  11 osób skorzysta z możliwości czasowego zatrudnienia. Koordynatorem działań jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie.

Prace rozpoczęły się od 04.01.2016 r. i potrwają do 31.12.2016 r.

Wszystkie wytypowane osoby są bezrobotne i rekrutują się spośród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby te zaangażowane są do różnego rodzaju prac wykonywanych pod nadzorem sołtysów poszczególnych miejscowości.

Koszty zatrudnienia pokrywa w 40% gmina Osina, w 60% Powiatowy Urząd Pracy. Wymiar czasu pracy nie może przekraczać 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie.

Głównym celem tej akcji jest przygotowanie podopiecznych do wejścia na otwarty rynek pracy. Dodatkową zaletą tej formy pomocy jest uzyskanie przez pracowników społecznie użytecznych wynagrodzenia za pracę a dla gminy możliwość zaangażowania tych osób do różnych prac porządkowych, remontowych czy obsługi imprez gminnych.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie
Marcin Płusa

2015 12 10 jablka7 grudnia 2015r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie otrzymał z Banku Żywności w Nowych Bielicach ponad 2 tony jabłek (dokładnie 2100 kg) z przeznaczeniem do bezpłatnej dystrybucji. Akcja jest efektem wprowadzonego przez Rosję embarga na polskie warzywa i owoce. Owoce pochodzą od polskich rolników z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Owoce nieodpłatnie trafiły do osób najbardziej potrzebujących.

Wszystkie owoce trafiły do mieszkańców gminy Osina. Głównymi odbiorcami byli świadczeniobiorcy pomocy społecznej i rodziny zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2015r. Jabłka wydawane były w ilości 20 kg (1 - 2 skrzynki ) na rodzinę.

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r. Obecnie rozporządzenie oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

 Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

 Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
  • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

 Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

  • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
  • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł;
  • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł;
  • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
  • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

Źródło: MPiPS

Gmina Osina przystąpiła do programu PAI, na czym on polega?

Program Aktywizacja i Integracja (PAI)

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA (PAI) – art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149)

Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja są kierowani bezrobotni, dla których jest ustalony profil pomocy III, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.