Drukuj

INFORMACJA
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina
na dzień 30 maja 2017 roku (wtorek) na godz. 14.00
Miejscem obrad będzie sala Świetlicy Wiejskiej w Osinie.