Drukuj

I N F O R M A C J A 
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) na wniosek Wójta Gminy Osina zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Gminy Osina
na dzień 19 września 2017 roku ( wtorek) na godz. 8.30.
Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina.