Drukuj

I N F O R M A C J A 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina
na dzień 3 listopada 2017 roku (piątek) na godz. 12.00 Miejscem obrad będzie sala Świetlicy Wiejskiej w Osinie.