Osina, dnia 07-07- 2012 r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Osina na dzień 12 lipca 2012 roku ( czwartek ) na godz. 9 .00
Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad

  • stwierdzenie prawomocności obrad
  • ustalenie porządku obrad
  • przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji

2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
3. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011-2024.
4. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
5. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami
6. Wnioski i zapytania
7. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski