Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 28 kwietnia 2015 roku (wtorek) na godz. 13.00.
Miejscem obrad będzie świetlica wiejska przy Urzędzie Gminy Osina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:

  1. stwierdzenie prawomocności obrad,

  2. przedstawienie porządku obrad,

  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 1. Uchwała w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Osina w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu Szanse Bezdroży Gminy Powiatu Goleniowskiego w okresie programowania 2014-2020.

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Osina.

  1. Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Goleniowie,

  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Osinie,

  3. Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie.

 1. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.

 2. Wnioski i zapytania.

 3. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 26 marca 2015 roku ( czwartek ) na godz. 13.00

Miejscem obrad będzie świetlica wiejska przy Urzędzie Gminy Osina .

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad:
a. stwierdzenie prawomocności obrad,
b. ustalenie porządku obrad,
c. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
2. Wnioski i zapytania.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina na rok 2015.
4. Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
5. Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
6. Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmiany w budżecie Gminy Osina na 2015 rok.
8. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015-2024.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
10. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak

I sesja VII Kadencji Rady Gminy Osina
Sesja inauguracyjna Rady Gminy Osina odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesję nowo wybranej rady, do czasu wyboru przewodniczącego, prowadził najstarszy wiekiem radny obecnej kadencji - Radny Zdzisław Doszczeczko.

Po uroczystym odsłuchaniu hymnu państwowego Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Krzysztof Górecki wręczył zaświadczenia o wyborze na Radnego, a następnie zaświadczenie o wyborze na Wójta Pana Krzysztofa Szwedo.

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego nowo wybrani Radni złożyli uroczyste ślubowanie. Nowo wybrana Rada Gminy przystąpiła do wyboru przewodniczącego RG Osina. W głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Gminy Osina został wybrany Radny Andrzej Łuczak. Również w głosowaniu tajnym na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osina wybrana została Radna Urszula Witkowska.

2014 10 30 ostatnia sesja 01

W piątek 24 października 2014 roku w świetlicy wiejskiej w Osinie odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Osina w ramach VI kadencji. Poza wcześniej ustalonym porządkiem obrad Wójt Gminy Krzysztof Szwedo uroczyście podziękował radnym i sołtysom za dobre wykonywanie swoich obowiązków, przez ostatnie cztery lata.
Radni otrzymali pamiątkowe upominki oraz zrobiono wspólne zdjęcie, aby należycie upamiętnić VI kadencję Rady Gminy Osina.