Osina 5-09-2014 r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina

na dzień 16 września  2014 roku ( wtorek ) na godz.  13.00
Miejscem obrad będzie  sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Osina .

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania.
 3. Informacja o przebiegu wykonania  budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
  • uchwała RIO w sprawie wydania opinii do informacji
 4. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r
 5. Uchwała w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres  trzech lat nieruchomości położonej w Osinie
 6. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
 7. Sprawy bieżące  gminy
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski

Osina 23-06-2014 r.

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina
na dzień 01 lipca  2014 roku ( wtorek ) na godz. 8 .00.

Miejscem obrad będzie  sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Osina .

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania.
 3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r
 4. Uchwała w sprawie  zmiany granic aglomeracji  Osina
 5. Uchwała w sprawie  skargi na działanie Wójta
 6. Uchwała w sprawie poboru zaległych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
 8. Spotkanie na oczyszczalni ścieków  w Osinie
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski

Osina 15-05-2014 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina
na dzień 30 maja 2014 roku ( piątek ) na godz. 13.00.

Miejscem obrad będzie świetlica wiejska w Krzywicach.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
  1. informacja o stanie mienia Gminy
  2. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Osina z wykonania budżetu  za 2013 r.
  3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
 4. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013
  1. Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2014 rok
 6. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2014-2024.
 7. Uchwała w sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków
 8. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Anny w Długołęce.
 9. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski

BR.0002. 31 .2014 Osina 4-01-2014 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina

na dzień 13 lutego 2014 roku ( czwartek ) na godz. 10.00.

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania.
 3. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,„Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020
 4. Uchwała w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresiedożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020.
 5. Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Osinie dozałatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącychprzyznawania dodatku energetycznego.
 6. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Osinie
 7. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych
 8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Goleniowskiego
 9. Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
 11. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 6 grudnia 2013 roku (piątek ) na godz. 13.00.

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad:
a.stwierdzenie prawomocności obrad,
b.ustalenie porządku obrad,
c.przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
2. Wnioski i zapytania.
3. Budżet Gminy na 2014 r.
a) Stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu
b) Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Osina na 2014 rok
c) Dyskusja
d) Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2014
4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na  lata 2014 – 2024
a) uchwała Składu Orzekającego RIO o przedłożonym projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2014 – 2024
b) uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Osina na 2014 rok
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 rok
6. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013 – 2024
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
8. Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków
9. Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
10. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
11. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski