Osina 30-08-2013 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina
na dzień 12 września 2013 roku (czwartek) na godz. 14.00.
Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.
Porządek obrad:

 1. 1.Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 rok.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013-2024.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie prowadzenia noclegowni dla bezdomnych mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osina.
 7. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
 8. Omówienie spraw bieżących:
  1. system gospodarki odpadami,
  2. przygotowania do Dożynek Gminnych,
  3. Fundusz sołecki,
  4. składanie wniosków do budżetu.
 9. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski

BR.0002 / XXIV / 2013

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina

na dzień 07 marca 2013 roku ( czwartek ) na godz. 13 . 30

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.

Porządek obrad:

Osina, dnia 16-01- 2013r.
BR.0002 / XXIII / 2013

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję  Sesję Rady Gminy Osina na dzień   24 stycznia 2013   roku ( czwartek ) na godz. 14 . 00

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.

Osina, dnia 26-11-2012 r.
BR.0002 / XXI / 2012

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina

na dzień 05 grudnia 2012 roku ( środa ) na godz. 13.00

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.

Osina, dnia 19-10- 2012 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina
na dzień 29 października 2012 roku ( poniedziałek ) na godz. 13 .00.
Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
  • stwierdzenie prawomocności obrad
  • ustalenie porządku obrad
  • przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 2. Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
 3. Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
 4. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów naliczania podstawy do podatku rolnego
 5. Uchwała w sprawie podatku leśnego
 6. Uchwała w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki od nieruchomości , rolny i leśny
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III /9/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011- 2024
 9. Uchwała w sprawie podziału Gminy Osina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach
 11. Informacja o stanie realizacji programu oświatowego
 12. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych
 13. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami
 14. Wnioski i zapytania
 15. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski