BR.0002.28.2013  Osina 14-10-2013 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina
na dzień 21 października  2013 roku (poniedziałek ) na godz. 13.00.
Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad:
a. stwierdzenie prawomocności obrad,
b. ustalenie porządku obrad,
c. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
2. Wnioski i zapytania.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 rok.
4. Uchwała w sprawie  udzielenia  dotacji Parafii  Rzymsko Katolickiej PW. Świętego Sylwestra w Strzelewie
5. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do naliczenia podatku rolnego.
6. Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
7. Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
8. Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Osina przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej.
9. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Osinie
10. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy powiatu goleniowskiego na powiat goleniowsko-nowogardzki
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
12. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych
13. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski

Osina 30-08-2013 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina
na dzień 12 września 2013 roku (czwartek) na godz. 14.00.
Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.
Porządek obrad:

 1. 1.Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 rok.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013-2024.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie prowadzenia noclegowni dla bezdomnych mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osina.
 7. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
 8. Omówienie spraw bieżących:
  1. system gospodarki odpadami,
  2. przygotowania do Dożynek Gminnych,
  3. Fundusz sołecki,
  4. składanie wniosków do budżetu.
 9. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski

BR.0002 / XXIV / 2013

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina

na dzień 07 marca 2013 roku ( czwartek ) na godz. 13 . 30

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.

Porządek obrad:

Osina, dnia 16-01- 2013r.
BR.0002 / XXIII / 2013

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję  Sesję Rady Gminy Osina na dzień   24 stycznia 2013   roku ( czwartek ) na godz. 14 . 00

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.

Osina, dnia 26-11-2012 r.
BR.0002 / XXI / 2012

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina

na dzień 05 grudnia 2012 roku ( środa ) na godz. 13.00

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.