I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 3 grudnia 2015 roku (czwartek) na godz. 13.00

Miejscem obrad będzie sala Świetlicy Wiejskiej w Osinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania.
 3. Projekt budżetu na 2016 r.
  1. stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu
  2. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Osina na 2016 r.
  3. dyskusja
  4. uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 r.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015-2024.
 5. Uchwała w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie.
 6. Uchwała w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie.
 7. Uchwała w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Przypólsku.
 8. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości  diety  dla radnych.
 9. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diety dla sołtysów.
 10. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina.
 11. Informacja Wójta z działania w okresie  między Sesjami.
 12. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 30 września 2015 roku ( środa ) na godz. 13.00
Miejscem obrad będzie  świetlica wiejska  przy Urzędzie Gminy Osina

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 
  Uchwała RIO w sprawie wydania opinii do informacji Wójta Gminy Osina     o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian  w budżecie Gminy Osina na 2015 rok.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata  2015-2024.
 5. Analiza gospodarki odpadami w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.
 6. Informacja Wójta z działania w okresie  między Sesjami.
 7. Wnioski i zapytania.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Łuczak

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 30 czerwca 2015 roku ( wtorek ) na godz.  13.00
Miejscem obrad będzie  świetlica wiejska  przy Urzędzie Gminy Osina.

 

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2015 rok.
 3. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
 4. Uchwała w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników.
 5. Dyskusja na temat farm elektrowni wiatrowych.
 6. Informacja Wójta z działania w okresie  między Sesjami.
 7. Wnioski i zapytania.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak

INFORMACJA
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina
na dzień 26 maja 2015 roku ( wtorek ) na godz. 13.00
Miejscem obrad będzie świetlica wiejska  przy Urzędzie Gminy Osina.

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
  1. Informacja o stanie mienia Gminy,
  2. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Osina z wykonania budżetu  za 2014 r.
  3. Dyskusja,
  4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
 4. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina absolutorium z tytułu wykonania  budżetu  za rok 2014
  1. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osina z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 
  2. Dyskusja
  3. Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
 5. Uchwała o zmienia uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  ścieków (PUWiS)
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków (Urząd Gminy Osina)
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2015 rok
 9. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015-2024.
 10. Informacja Wójta z działania w okresie  między Sesjami.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 28 kwietnia 2015 roku (wtorek) na godz. 13.00.
Miejscem obrad będzie świetlica wiejska przy Urzędzie Gminy Osina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:

  1. stwierdzenie prawomocności obrad,

  2. przedstawienie porządku obrad,

  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 1. Uchwała w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Osina w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu Szanse Bezdroży Gminy Powiatu Goleniowskiego w okresie programowania 2014-2020.

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Osina.

  1. Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Goleniowie,

  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Osinie,

  3. Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie.

 1. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.

 2. Wnioski i zapytania.

 3. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak