Osina, dnia 19-10- 2012 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina
na dzień 29 października 2012 roku ( poniedziałek ) na godz. 13 .00.
Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
  • stwierdzenie prawomocności obrad
  • ustalenie porządku obrad
  • przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 2. Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
 3. Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
 4. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów naliczania podstawy do podatku rolnego
 5. Uchwała w sprawie podatku leśnego
 6. Uchwała w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki od nieruchomości , rolny i leśny
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III /9/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011- 2024
 9. Uchwała w sprawie podziału Gminy Osina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach
 11. Informacja o stanie realizacji programu oświatowego
 12. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych
 13. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami
 14. Wnioski i zapytania
 15. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski

Osina, dnia 29-08- 2012 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 06 września 2012 roku (czwartek) na godz. 8.00.
Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
  • stwierdzenie prawomocności obrad
  • ustalenie porządku obrad
  • przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
 3. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011-2024.
 4. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina na lata 2012 – 2017 z perspektywą do roku 2032
 6. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 7. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami
 8. Wnioski i zapytania
 9. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski

Osina, dnia 07-07- 2012 r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Osina na dzień 12 lipca 2012 roku ( czwartek ) na godz. 9 .00
Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad

 • stwierdzenie prawomocności obrad
 • ustalenie porządku obrad
 • przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji

2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
3. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011-2024.
4. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
5. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami
6. Wnioski i zapytania
7. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski

Osina, dnia  12-06- 2012  r.
BR.0002 / XVII  / 2012

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Osina na dzień  21 czerwca 2012 roku ( czwartek  ) na godz. 14.00

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
  - stwierdzenie prawomocności obrad
  - ustalenie porządku obrad
  - przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 2. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu  gminy  za 2011 r.
  a) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Osina z wykonania budżetu  za 2011 r.
  b) Dyskusja
  c) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania  budżetu gminy za 2011 rok
 3. Informacja o stanie mienia Gminy
 4. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina absolutorium z tytułu wykonania  budżetu  za rok 2011
  a) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osina z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
  b) Dyskusja
  c) Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
 5. Uchwała w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży  służbowej radnego Rady Gminy
 6. Opinia  do projektu zmian statutu Celowego Związku Gmin R -XXI
 7. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami
 8. Wnioski i zapytania
 9. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski

Osina, dnia 11-05- 2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Osina na dzień 21 maja 2012 roku (poniedziałek) na godz. 13.00

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
  1. stwierdzenie quorum
  2. przedstawienie porządku obrad
  3. przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 2.  Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2012 - 2024
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina
 5. Uchwała w sprawie zmian do uchwał – Nr XIV/75/ 2012, Nr XV/85/2012 bezprzetzrgowego wydzierżawienia
 6. Informacja Komendanta Gminnego OSP
 7. Informacja dotycząca oceny zasobów Pomocy Społecznej za rok 2011 dla Gminy Osina
 8. Informacja Wójta z działalności w okresie między Sesjami
 9. Wnioski i zapytania
 10. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski