2021 05 26 herb

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY OŚWIADCZENIA DO DOFINSNASOWANIA NA ZAKUP KOMPUTERÓW DLA UCZNIÓW Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PPGR

W związku z przeprowadzoną w dniu 17 listopada br. aktualizacją warunków naboru programu Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa, informujemy, że operator Programu wprowadził zapis o konieczności przedstawienia dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR członka rodziny (krewnego w linii prostej, tj. rodzica, dziadków, pradziadków/opiekuna prawnego) w postaci zaświadczenia lub innego dokumentu wystawionego przez instytucje organów publicznych. Zatrudnienie można potwierdzać: świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy PPGR, legitymacja ubezpieczeniowa podbita przez pracodawcę PPGR, zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie wskazanej osoby w PPGR wydane przez  upoważnioną instytucję.

Uwaga!

Przedłożenie tych dokumentów jako załączników było dotychczas dobrowolne i nie stanowiło wymogu koniecznego do złożenia oświadczenia.

W związku z powyższym, osoby które złożyły oświadczenia bez dokumentów poświadczających zatrudnienie muszą dostarczyć dokumenty  do miejsca złożenia oświadczenia tj:
- sekretariat Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie w godzinach 8:00-15:00,
- Urząd Gminy Osina pok. 112, w godzinach 7:30-15:00.

Termin składania dokumentów upływa 10 grudnia 2021 r., do godz: 15:00.
Brak przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie spowoduje nieuwzględnienie złożonego oświadczenia do dofinansowania na zakup komputerów.
Z UWAGI na fakt złożenia przez Gminę Osina wniosku o dofinansowanie, zarówno SP w Osinie, jak również Urząd Gminy w Osinie nie przyjmuje w ww. terminie nowych oświadczeń do programu!  
Powyższa zmiana warunków konkursu jest niezależna od Gminy Osina.
Więcej informacji udziela p. Szymon Pilipczuk tel. 508499620, pok. 112 UG w Osinie.