SZANOWNI ROLNICY, OGRODNICY I SADOWNICY

W celu ograniczenia zatruć pszczół pamiętajmy o zapobieganiu negatywnemu oddziaływaniu środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, a przede wszystkim pszczoły. Stosując chemiczne środki ochrony roślin należy przestrzegać zasad Dobrej Praktyki Ochrony Roślin, której naczelną zasadą jest prawidłowa uprawa, zmianowanie, nawożenie, dobór odmiany genetycznie odpornej lub tolerancyjnej w stosunku do chorób i szkodników oraz właściwy termin siewu, co pozwala ograniczyć do minimum stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. Podejmując decyzję o konieczności zastosowania środka ochrony roślin, należy zawsze brać pod uwagę jego oddziaływanie na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko.

Szczególną ochroną należy otoczyć pszczoły!

Stosowanie chemicznych środków ochrony stwarza zagrożenie dla owadów pożytecznych i pszczół. Największe niebezpieczeństwo zagraża pszczołom w przypadku stosowania środków owadobójczych. Bezwzględnie należy unikać stosowania środków sklasyfikowanych jako bardzo toksyczne i toksyczne dla pszczół w okresie kwitnienia plantacji chronionych. Środki sklasyfikowane jako szkodliwe i pozostałe dla pszczół można stosować z zachowaniem obowiązujących okresów prewencji dla pszczół. Wzmożona ostrożność dotyczy nie tylko zabiegów w plantacjach kwitnącego rzepaku, ale także zbóż. Pola obsiane zbożem mogą znajdować się na drodze przelotu pszczół, jeśli sąsiadują z rzepakiem. Nad opryskiwaną plantacją unosi się zapach stosowanego preparatu, który osiada na przelatującym nad nią owadzie. Preparat być może nie zatruje pszczół, ale nie zostaną one wpuszczone do ula, bo są przesiąknięte obcym zapachem, który jest odbierany jako sygnał niebezpieczeństwa. Owady te identyfikowane są jako obce, stanowiące zagrożenie i są zabijane przez inne pszczoły z ula.

Zabiegi należy wykonywać w godzinach wieczornych, po oblocie pszczół.

Do ustawowych obowiązków posiadaczy gruntów i wykonawców zabiegów ochrony roślin należy:

  1. Posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin.
  2. Wykonywać zabiegi sprzętem sprawnym technicznie, którego sprawność potwierdzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Prowadzić ewidencję zabiegów wykonywanych w gospodarstwie przy użyciu środków ochrony roślin.
  4. Stosować środki ochrony roślin zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, w sposób bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad i obowiązków zagrożone jest karą grzywny orzekaną w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, a w przypadku spowodowania szkód materialnych może skutkować dochodzeniem odszkodowań na drodze sądowej.