Wójt Gminy Osina, przypomina, że z dniem 30 czerwca 2022 r. upływa termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie zagrożone jest nałożeniem grzywny.

Deklaracja może zostać złożona w formie papierowej w Urzędzie Gminy Osina lub za pośrednictwem strony internetowej www.ceeb.gov.pl poświadczając tożsamość przy pomocy profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej.