Informujemy, że na terenie Gminy Osina obsługę wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie.

O dofinansowanie mogą się starać gospodarstwa domowe, które używają do ogrzewania:

 1. kotła na paliwo stałe zasilanego pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy,
 2. kotła na paliwo stałe, kominka, kozy, ogrzewacza powietrza, trzonu kuchennego, piecokuchni albo pieca kaflowego na paliwo stałe, zasilanego drewnem kawałkowym,
 3. kotła gazowego zasilanego skroplonym gazem LPG, UWAGA!!! za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.
 4. kotła olejowego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dopłaty do ogrzewania gazem LPG, drewnem, pelletem i olejem opałowym, będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość dofinansowania jest zależna od rodzaju paliwa wykorzystywanego do ogrzewania.

 • 3 000,00 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy,
 • 2 000,00 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
 • 1 000,00 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym,
 • 500,00 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Wniosek o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać do dnia 30.11.2022 r. Wniosek o wypłatę dodatku złożony po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. z 2022 r. poz. 1974) został opublikowany wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania
niektórych źródeł ciepła, który można składać:

 • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku
  w godz. od 07:30 do 15:30,
 • pocztą tradycyjną na adres Ośrodka, tj. Osina 62, 72-221 Osina
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, platformy ePUAP pod warunkiem podpisania wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie oraz na stronie internetowej. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów 508 499 405, 508 499 534.

załaczniki: