Podstawa prawna art. 411 ust. 10g - 10s ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia, ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego  Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze” może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Na terenie Gminy Osina zaświadczenia wydawane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie, Osina 62, 72-221 Osina w godzinach od 07:30 do 15:30, tel. 508 499 534.


Wymagane dokumenty
1) Wypełniony wniosek część I - żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
2) Wypełniony wniosek część II - oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia potwierdzające, że Narodowy Fundusz lub Wojewódzki Fundusz wymaga zaświadczenia w celu przyznania dofinansowania.
3) Wypełniony wniosek część III - w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego.
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
4) Wypełniony wniosek część IV - w przypadku posiadania dochodów nieopodatkowanych.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  rozliczanej na zasadzie ryczałtu ewidencjowanego lub karty podatkowej - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwierające informacje odpowiednio o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku.


Sposób weryfikacji wniosku

Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).


Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.


Gospodarstwo domowe tworzą:

1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Po zweryfikowaniu dochodu gospodarstwa domowego organ wydaje  zaświadczenie,
w którym podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.


Opłata skarbowa

Wydanie zaświadczeń nie podlega opłacie.


Termin i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie w sprawie żądania wydania zaświadczenia kończy się wydaniem zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot wzywa pisemnie osobę ubiegającą się oświadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.


Miejsce złożenia dokumentów:

1) osobiście poprzez złożenie korespondencji w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej Osina 62, 72-221 Osina.
2) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
4) poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie, a jeżeli obowiązujące przepisy prawa np. do zachowania terminu czy innej czynności wymagają nadania pisma w placówce operatora wyznaczonego w tej placówce.