znaki strona www 1

Gmina Osina uzyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 5  996 400,00 zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. W następstwie złożenia przez Krzysztofa Szwedo - Wójta Gminy Osina wniosków do Rządowego  Programu Inwestycji Strategicznych dwie inwestycje drogowe na terenie gminy Osina zostaną zrealizowane ze wsparciem funduszy zewnętrznych:

  1. Budowa drogi do nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych nad jeziorem w miejscowości Kościuszki
  2. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze

Budowa drogi do nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych nad jeziorem w miejscowości Kościuszki obejmuje drogę o długości 1,15 km z nawierzchnią bitumiczną oraz utwardzonymi poboczami gruntowymi i odwodnieniem do rowów melioracyjnych. W zakresie planowanej inwestycji jest również budowa oświetlenia drogowego solarnego. Budowa drogi poprawi atrakcyjność Gminy pod względem rozwoju budownictwa mieszkalnego oraz wpłynie korzystnie na rozwój usług turystycznych i wypoczynkowych z uwagi na poprawę dojazdu do jeziora w obrębie miejscowości Kościuszki. Przewidywana wartość inwestycji  to 4.154.000,00 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych wynosi 3.946.300,00 zł.

Z kolei budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze, obejmuje budowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 0,4 km i szerokości pasa drogowego 14 m wraz z odwodnieniem do rowów melioracyjnych i placem manewrowym dla pojazdów o dużych gabarytach. Inwestycja obejmuje także przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz gazowej na obszarze inwestycji. Droga stanowić będzie połączenie komunikacyjne obszaru inwestycyjnego z drogą powiatową oraz pośrednio z drogą krajową S6 Szczecin-Koszalin-Gdańsk co poprawi atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych tym obszarem. Przewidywana wartość inwestycji  to 2.158.000,00 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych wynosi 2.050.100,00 zł

Warto podkreślić, że obie inwestycje otrzymały dofinansowanie w wysokości 100 % wnioskowanych środków.

Wizyta na podwójnej inwestycji w Redle
30.06.2021 r. odbyła się wizja robocza na terenie inwestycji przebudowy świetlicy wiejskiej oraz budowy remizy strażackiej OSP w Redle W spotkaniu udział wzięli: Krzysztof Szwedo - Wójt gminy Osina Adam Czernikiewicz - Inspektor Nadzoru z ramienia gminy Osina Joanna Miklas - Inspektor ds. budownictwa z Urzędu Gminy Osina oraz Przemysław Przybylski przedstawiciel Wykonawcy obu inwestycji firmy PROBUD.
Przypomnijmy, że prace obejmują m.in.  przebudowę istniejącego obiektu remizy straży pożarnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę dachu oraz nowe rozmieszczenie pomieszczeń, dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie  nowych instalacji wewnętrznych oświetleniowych, alarmowych, teletechnicznych, klimatyzacji, c.o.
Nowy budynek OSP będzie zlokalizowany bezpośrednio przy świetlicy i będzie pełnił funkcję garażowo socjalną dla przyszłych użytkowników.
Obiekt będzie wyposażony w instalację c.o. z nagrzewnicą wodną w garażu, wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Ponadto w  ramach zagospodarowania terenu wykonana będzie przebudowa istniejącego wjazdu oraz nowy plac utwardzony przed budynkiem, przebudowa przyłącza energetycznego, budowa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej do zbiornika bezodpływowego.
Należy podkreślić, że inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem prac a przewidywany termin zakończenia inwestycji tj. 15 listopada. 
2021 r. zostanie prawdopodobnie dochowany przez Wykonawcę. Wartość obu inwestycji wynosi  1.132.744,03 zł brutto, z czego 1 000 000,00 zł zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


 

Podwójna inwestycja w Redle nabiera tempa.
Trwają prace budowlane związane z przebudową świetlicy wiejskiej oraz remizy straży pożarnej w miejscowości Redło. Kompleksowa inwestycja obejmuje m.in.  przebudowę istniejącego obiektu remizy straży pożarnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę dachu oraz nowe rozmieszczenie pomieszczeń. Obiekt dostosowany będzie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonane zostaną  nowe instalacje wewnętrzne oświetleniowe, alarmowa, teletechniczne, klimatyzacji, c.o.
Nowy budynek OSP będzie zlokalizowany bezpośrednio przy świetlicy i będzie pełnił funkcję garażowo socjalną dla przyszłych użytkowników. Obiekt będzie wyposażony w instalację c.o. z nagrzewnicą wodną w garażu, wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Ponadto w  ramach zagospodarowania terenu wykonana będzie przebudowa istniejącego wjazdu oraz nowy plac utwardzony przed budynkiem, przebudowa przyłącza energetycznego, budowa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej do zbiornika bezodpływowego.
Już dziś można zaobserwować znaczne zmiany w bryle konstrukcyjnej obiektu jak również postępy prac. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 15 listopada 2021 r. a wartość prac wynosi  1.132.744,03 zł brutto.

Ponadto wskutek złożonego przez Krzysztofa Szwedo - Wójta Gminy Osina wniosku do programu Rządowego  Funduszu Inwestycji Lokalnych   Gmina Osina pozyskała wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę 1 000 000,00 zł (milion złotych).
W wyniku I   naboru wniosków z RFIL  pozyskano 500 tys. złotych, pozostałe 500 tys. Gmina uzyskała w wyniku II naboru  na wnioskowane zadanie  pn.”Budowa remizy  OSP w Redle”.


 

Gmina Osina otrzymała 0,5 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych
Gmina Osina otrzymała 500 tys. zł z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Budowa remizy OSP w Redle”. Wniosek o dofinansowanie został złożony 28.09.2020 r.

W ramach przedsięwzięcia powstanie nowy budynek remizy  z garażem na samochód pożarniczy oraz zaplecze socjalne dla strażaków ochotników wraz z niezbędnymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu. Powierzchnia zabudowy – 120,29 m2.

Gmina posiada dokumentację projektową oraz decyzję o pozwoleniu na budowę dla tej inwestycji.  Koszt całego zadania wynosi około 650 tys. zł.

Zgodnie z zapewnieniami Wójta Krzysztofa Szwedo, pod koniec grudnia br. zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Planowane rozpoczęcie robót to marzec 2021 r., a zakończenie  listopad 2021 r.

Przypominamy, że w pierwszej transzy Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych Gmina Osina otrzymała także 500 tys. zł.