informacja cyfrowaGmina Osina realizowała projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.


Przedmiot projektu:
W ramach projektu grantowego wykonany został audyt cyberbezpieczeństwa w jednostakch: Urzędu Gminy Osina i OPS w Osinie.

Zakupiono 12 nowych stacji roboczych kompleksowo z urządzeniami peryferyjnymi (monitor, mysz, klawiatura) który zapewnił zwiększenie mocy przeliczeniowej komputerów w odniesieniu do posiadanego sprzętu, co przełoży się na spełnienie wymagań do przystosowania 12 stanowisk Urzędu Gminy do bezpiecznej cyfrowo obsługi interesantów. Zakupione komputery wyposażone zostały w oprogramowania operacyjne

Ponadto realizacja grantu pozwoliła na wyposażenie 25 stacji roboczych Urzędu Gminy w Osinie oraz OPS w Osinie w oprogramowanie antywirusowe zwiększające bezpieczeństwo

Zarówno Urząd Gminy w Osinie jak również OPS w Osinie zostały wyposażone zostały kompleksowo w serwer oraz niezbędny sprzęt serwerowy i sprzęt współpracujący z serwerem, jak również w oprogramowanie co w porównaniu do poprzedniego przestarzałego wyposażenia tych jednostek zapewnia bezpieczne połączenie sprzętu komputerowego.

W ramach realizacji grantu przeprowadzono ró1)nież szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy w Osinie oraz OPS w Osinie. Łącznie przeszkolono 22 pracowników ww. jednostek w tematyce związanej z cyberbezpieczeństwem.


Całkowity koszt realizacji projektu:

100 000,00 zł

Przyznane dofinansowanie:

100 000,00 zł

Procent dofinansowania:

100%

Nr projektu:POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Adres strony internetowej poświęconej realizacji projektu „Polska Cyfrowa”