2021_01_27_500plus.jpg

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bieżące świadczenia wychowawcze przyznane do 31 maja 2022 r. będą nadal wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2022/2023, będzie można składać do ZUS od 01.02.2022 r.

Ponadto informujemy, że od nowego roku wnioski będą przyjmowane przez ZUS wyłącznie w formie elektronicznej poprzez:

 • Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS,
 • ​system teleinformatyczny banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych,
 • ​platformę informacyjno-usługową EMPATIA.

Wypłata świadczenia 500+ będzie możliwa wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

2021 01 27 500plusOśrodek Pomocy Społecznej w Osinie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022 należy składać:


- w formie elektronicznej od 1 lutego 2021 r.
za pomocą:

 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);
 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej– ePUAP (http://epuap.gov.pl); 
 • bankowości elektronicznej. 


- w formie papierowej od 1 kwietnia 2021 r.
drogą tradycyjną (papierową) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15:30 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie w pokoju nr 7. Pracownik przyjmujący wnioski to p. Karolina Margas tel. kontaktowy 508-499-405.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie informuje,

że świadczenie wychowawcze 500 + przyznane jest do dnia 31.05.2021 r.

 W bieżącym roku nie należy składać wniosków na świadczenie wychowawcze „ 500+”.

 

Wnioski na świadczenie wychowawcze 500+, na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane:

 •  drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 r.
 • w formie papierowej od 1 kwietnia 2021 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie.

Osoba do kontaktu:

Pani Małgorzata Jakubiak – inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i dobry start, pokój nr 7, tel. 508 499 405.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie
Anna Kaliczyńska

rodzina 500Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie, informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ oraz dobry start 300+ na okres zasiłkowy 2019/2020 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) – od dnia 1 lipca 2019 r. Druki wniosków o świadczenie wychowawcze, który będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 r. oraz o świadczenie dobry start będą dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie pok. nr 7 oraz w Urzędzie Gminy pok. nr 14, w godz. od 7.30 do 15.30 oraz do pobrania pod poniższymi linkami:

Osoby do kontaktu:

Pani Małgorzata Jakubiak – inspektor ds. świadczenia wychowawczego i dobry start, pokój nr 7, tel. 508 499 405.

Pani Agnieszka Walkarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 14, tel. 508 499 549.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie
Anna Kaliczyńska

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze

Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Osinie informuje, iż z dniem 01 lipca 2018 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 2018/2019 trwający od 2018-10-01 do 2019-09-30.

W okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalany będzie na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2017.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku. 5b.67) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia) osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. lub 1200,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 1. drugie z rodziców dziecka nie żyje;

 2. ojciec dziecka jest nieznany;

 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.