Szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kontynuując tradycję ścisłej współpracy, w ramach międzyinstytucjonalnych działań związanych z przeciwdziałaniem patologii i przemocy oraz realizując założenia zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w dniu 25 kwietnia 2012 r. odbyło się szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. kwiecień 2012

Szkolenie zorganizowane zostało wspólnie z Zespołem Interdyscyplinarnym z Gminy Stepnica.

Szkolenie przeprowadził Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa.

Omówiono przede wszystkim ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r. w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz formularze Niebieskiej Karty.

Przeprowadzone szkolenie pozwala na pełniejsze poznanie problemu, a także stwarza szansę na efektywną współpracę ludzi, którym nie jest obojętny los osób doświadczających przemocy.

Przewodniczący ZI
Marcin Płusa

PODOPIECZNI OPS PODJĘLI PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE!
Prace rozpoczęły się od 01.03.2012 r. i potrwają do 31.12.2012 r.
Wszystkie wytypowane osoby są bezrobotne i rekrutują się spośród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.  Osoby te zaangażowane są do różnego rodzaju prac wykonywanych pod nadzorem sołtysów poszczególnych miejscowości. Nad całością czuwa Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie i Urząd Gminy w Osinie. Głównym celem tej akcji jest przygotowanie podopiecznych do wejścia na otwarty rynek pracy. Dodatkową zaletą tej formy pomocy jest uzyskanie przez pracowników społecznie użytecznych wynagrodzenia za pracę a dla gminy możliwość zaangażowania tych osób do różnych prac porządkowych, remontowych czy obsługi imprez gminnych.
Prace społecznie użyteczne mają stać się dla naszych podopiecznych pierwszym krokiem i pozytywnym bodźcem do podjęcia pracy na otwartym rynku zatrudnienia.
Mamy nadzieje i jednocześnie życzymy aby tak właśnie się stało.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie
Marcin Płusa

Szanowni Państwo,
Regionalny ośrodek EFS w Koszalinie dnia 19 marca 2012 r. ogłasza konkurs NA KOMIKS PROMUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego pod hasłem „CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA".
Celem konkursu jest poszerzenie wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym, zwłaszcza na temat wsparcia w ramach regionalnych priorytetów programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W konkursie zostały ustalone dwie grupy wiekowe:

2012 03 19 nasionaKierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie ogłasza zapisy dla osób korzystających z pomocy społecznej na nasiona podstawowych warzyw ogrodniczych z przeznaczeniem na zagospodarowanie przydomowego ogródka.
Osoby chętne proszone są o wpisanie się na listę u pracownika socjalnego ze swojego rejonu. Przyznanie formy pomocy "w naturze" odbywać się będzie niezależnie od przyznania danej rodzinie pomocy finansowej opartej na ustawowym kryterium dochodowym.
Ideą akcji jest zaktywizowanie bezrobotnych, podopiecznych Ośrodka wokół zadania, które ze względu na swoje często niskie kwalifikacje zawodowe są w stanie wykonać. Biorąc więc pod uwagę specyfikę środowiska (wielodzietne rodziny popegeerowskie) które zazwyczaj posiadają przydomowe ogródki staraliśmy się jako Ośrodek dopasować formę pomocy do ich możliwości.
Dodać należy, że pracownicy socjalni Ośrodka sprawdzać będą w terenie jak rodziny radzą sobie z tym zadaniem, czy rośliny pielęgnowane są w odpowiedni sposób, czy nie zostały zbyt wcześnie sprzedane.
Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 30.03.2012 r. do godz. 15.30.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie informuje, że wypłaty świadczeń odbywać się będą w następujących terminach:

NA MIESIĄC MARZEC 2012 r.

świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:
miejscowości: Węgorza, Bodzęcin, Kościuszki, Redło, Węgorzyce, Redostowo - 16.03.2012 r.
miejscowości: Osina, Krzywice, Kikorze, Przypólsko - 20.03.2012 r.

zasiłek stały, zasiłek okresowy i zasiłek celowy - 23.03.2012 r.