Tabela nr 1. Instytucje udzielające wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w poszczególnych gminach w Powiecie Goleniowskim

Tabela nr 2. Instytucje udzielające wsparcia osobom stosującym przemoc w rodzinie (oddziaływania korekcyjno – edukacyjne)

Zima jest szczególnie trudnym okresem dla osób bezdomnych i czasem wzmożonej pracy instytucji i organizacji, które niosą pomoc w kryzysie bezdomności. W tym czasie pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie we współpracy ze służbami mundurowymi podejmują wzmożone działania, aby objąć właściwą pomocą osoby bezdomne. Działania pracowników socjalnych obejmują regularne monitorowanie środowisk, co służy lokalizowaniu miejsc pobytu osób bezdomnych. Ponadto pracownicy socjalni we współpracy z funkcjonariuszami Policji udzielają informacji osobom bezdomnym o możliwościach uzyskania pomocy m.in. w formie schronienia, pomocy żywnościowej, ciepłego posiłku czy niezbędnej odzieży.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie
Osina 62, 72-221 Osina
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
tel. 91 10 660  lub całodobowo 508 499 534

Posterunek Policji w Osinie
Osina 62, 72-221 Osina
od 511 860 820 lub tel. kom. 571 323 762

Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie
ul. Maszewa 8, 72-100 Goleniów
całodobowo tel. 47 78 215 11

Uzyskanie schronienia jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Schronienie udzielane jest poprzez tymczasowe przyznanie miejsca w noclegowni, ogrzewalni, schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Anna Kaliczyńska
Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie

Informujemy, że przedłużona została sprzedaż węgla posiadanego przez gminę, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu.

Sprzedaż będzie odbywać się do wyczerpania zapasu!

Węgiel można zakupić w Urzędzie Miejskim w Maszewie - I piętro pokój nr 10. Nie ma limitu ilościowego na jedno gospodarstwo domowe.

CENA:  1 840,00 zł/t

Cena węgla nie zawiera kosztów dostawy do gospodarstwa domowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie informuje o tym, że otrzymał przydział 8 miejsc na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży organizowany przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Zapraszamy rodziców dzieci i młodzieży, które ukończyły 7 rok życia, a nie przekroczyły 16 lat, do zgłoszenia chęci udziału dzieci w kolonii wakacyjnej, która odbędzie się w okresie od 21.08.2023 r. do 30.08.2023 r. w miejscowości Mikoszewo. Udział w proponowanej formie wypoczynku jest bezpłatny (dzieci i młodzież nie ponoszą żadnych kosztów).

Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku zgodnie z wymaganiami organizatora maja dzieci:

  1. objęte pieczą zastępczą;
  2. pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:
    1. z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
    2. samotnie wychowywane, o których mowa w ustawie o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 910, ze zmianami),
  3. z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

Dzieci chętne na kolonię można zgłaszać w terminie do 30 czerwca 2023 roku osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie lub telefonicznie u pracowników OPS w Osinie Pani Aldony Bryś tel. 508 499 483 i Magdaleny Michałek tel. 508 499 561.

Zgłoszenie chęci udziału w kolonii nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w kolonii. Liczba miejsc jest ograniczona. O kwalifikacji decyduje spełnienie kryteriów organizatora, a w przypadku większej ilości zgłoszeń od ilości przydzielonych miejsc o wyborze będzie decydować spełnienie więcej niż jednego kryterium lub stopień spełniania danego kryterium (np. większa ilość dzieci w rodzinie).