Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Osina na dzień 17 stycznia 2012 roku ( wtorek ) na godz. 9.00

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101. Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad
    1. stwierdzenie qvorum
    2. przedstawienie porządku obrad
  2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2012 .r
  3. Uchwała w sprawie uchwalenia cen i stawek opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Gminy Osina.
  4. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami
  5. Wnioski i zapytania
  6. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski