Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do licznych zapytań dotyczących wypłaty dodatku węglowego informuję, że dotychczas Gmina Osina nie otrzymała z budżetu państwa koniecznych do tego środków.
Jednocześnie chciałabym zwróci uwagę, że zgodnie z art. 52 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) stanowi, że: „do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i nie zakończonych (...) stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Najistotniejsze zmiany w uprawnieniach do dodatku węglowego dotyczą:

  • w prowadzenia zasady: jeden dodatek na jeden adres zamieszkania,
  • wydłużenia terminu załatwienia wniosku do 60 dni,
  • zgodnie z zapisem ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która nowelizuje ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym nie uwzględnia się korekt deklaracji w CEEB, które zostały złożone po 11.08.2022 r.

Powyższe zmiany nie będą wymagały od Państwa złożenia nowych wniosków. Zapewniam, że pracownicy Ośrodka dokładają wszelkich starań, aby Państwa sprawy były załatwiane z należytą starannością, na możliwie wysokim poziomie obsługi, w zakresie od nas zależnym. Zmiany przepisów spowodowały jednak potrzebę powtórnej analizy dużej ilości wniosków, co może spowodować wydłużenie terminów zakończenia prowadzonych postępowań.

Anna Kaliczyńska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Osinie