granty 2023Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo zaprasza do udziału w konkursie „Granty Gminy Osina 2023”.
Konkurs jest skierowany do wszystkich sołectw z terenu gminy Osina.
Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa, aktywizacja i inicjowanie współpracy mieszkańców na rzecz własnej miejscowości.
Zgodnie z regulaminem:
Konkurs dotyczy wyłącznie zadań inwestycyjnych powyżej 10 tys. zł
Minimalna wysokość finansowania projektu zgłoszonego przez sołectwa wynosi 10 tys.
Alokacja w 2023 roku wynosi 30 tys. zł
Sołectwo może zgłosić jedno przedsięwzięcie.
Zgłoszone zadania inwestycyjne muszą być realizowana na nieruchomościach wchodzących w skład mienia komunalnego oraz być zgodne z zakresem zadań własnych gminy.
Do wniosku należy dołączyć wstępny kosztorys przedsięwzięcia lub ofertę cenową, jeżeli zadanie dotyczy zakupu.
Zasady organizacji konkursu i kryteria oceny wniosków w załączonym regulaminie.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
wersję papierową Zgłoszenia podpisaną przez sołtysa.
Regulamin konkursu grantowego Gminy Osina 2023 i zgłoszenia

Zgłoszenia należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Osina w terminie od 15.02.2023 do 17.03.2023 godz.15:30
Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Ogłoszenie wyników konkursu zostanie podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej gminy www.osina.pl
Wójt powiadomi pisemnie o przyznaniu lub nieprzyznaniu finansowania projektu z budżetu gminy.
Dodatkowych informacji udziela Szymon Pilipczuk tel. 509 499 620