27 czerwca 2024 r. odbyła się III sesja Rady Gminy Osina. Jednymi z ważniejszych punktów porządku obrad było udzielenie wójtowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Wotum zaufania jest konsekwencją oceny przez radę gminy przygotowanego i przedstawionego raportu o stanie gminy. Wotum zaufania dotyczy całokształtu działania wójta w roku poprzednim. Absolutorium to potwierdzenie przez radę gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Jest rodzajem kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta.

Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie (przy obecności 14 radnych).

Po udzieleniu absolutorium wójt podziękował za udzielenie już po raz czternasty absolutorium i za jednomyślne głosowanie „za”. Podkreślił, że tak pozytywnie oceniane działania w ubiegłym roku są efektem pracy jego, ale również całego urzędu gminy i jednostek podległych, których pracownicy składają się na pozytywny wizerunek wójta. Wyraził nadzieję, że w przyszłości jego działania będą oceniane równie dobrze, co przez minione 14 lat.