Stowarzyszenie "Aktywność bez barier" z siedzibą w Gryfinie, ul. Targowa 3, zaprasza do udziału w projekcie " Tacy sami! realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do niepracujących osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi z województwa zachodniopomorskiego, w wieku aktywności zawodowej.

 

Głównym celem projektu jest aktywna integracja oraz poprawa sytuacji zawodowej i społecznej 50 osób niepełnosprawnych (30 kobiet i 20 mężczyzn), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, poprzez udział w/w osób w programie aktywizacji zawodowej i społecznej , tj. w poradnictwie indywidualnym i grupowym, szkoleniach/kursach zawodowych oraz stażach zawodowych. Rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie: od 15.03.2018 do 31.05.2018

Wszystkie zainteresowane udziałem w projekcie niepracujące osoby niepełnosprawne , które mają miejsce zamieszkania na terenie woj. zachodniopomorskiego, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami (załącznik do regulaminu nr 1, 2, 3 i 4). Dokumenty zgłoszeniowe można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Jagiellońska37/1, 70-365 Szczecin. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wysłania. Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określone zostały w "Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie" (w załączeniu Regulamin z załącznikami). Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest również na stronie internetowej www.bez-barier.org lub w Biurze Projektu. Dodatkowe informacje dotyczące projektu uzyskać można pod nr telefonu: Agnieszka Kuklińska 513-055-139 lub Anna Zawadzka 513-055-137