Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie, ogłasza nabór uczestników do realizacji prac społecznie użytecznych w 2019 r.
Prace społecznie użyteczne realizowane będą we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Gminą Osina w okresie od 14.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Prace społecznie użyteczne to element integracji zawodowej mający służyć wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
Realizacja prac odbywa się w oparciu o art. 73a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).
Do udziału skierowanych zostanie 5 osób.
Prace społecznie użyteczne skierowane są do osób:

  • bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • zamieszkałych na terenie Gminy Osina,
  • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy oraz budżetu gminy.
Czas pracy osób wykonujących prace społecznie użyteczne u Pracodawcy nie może przekroczyć 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie dla danej osoby.