Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie informuje o tym, że otrzymał przydział 8 miejsc na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży organizowany przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Zapraszamy rodziców dzieci i młodzieży, które ukończyły 7 rok życia, a nie przekroczyły 16 lat, do zgłoszenia chęci udziału dzieci w kolonii wakacyjnej, która odbędzie się w okresie od 21.08.2023 r. do 30.08.2023 r. w miejscowości Mikoszewo. Udział w proponowanej formie wypoczynku jest bezpłatny (dzieci i młodzież nie ponoszą żadnych kosztów).

Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku zgodnie z wymaganiami organizatora maja dzieci:

  1. objęte pieczą zastępczą;
  2. pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:
    1. z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
    2. samotnie wychowywane, o których mowa w ustawie o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 910, ze zmianami),
  3. z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

Dzieci chętne na kolonię można zgłaszać w terminie do 30 czerwca 2023 roku osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie lub telefonicznie u pracowników OPS w Osinie Pani Aldony Bryś tel. 508 499 483 i Magdaleny Michałek tel. 508 499 561.

Zgłoszenie chęci udziału w kolonii nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w kolonii. Liczba miejsc jest ograniczona. O kwalifikacji decyduje spełnienie kryteriów organizatora, a w przypadku większej ilości zgłoszeń od ilości przydzielonych miejsc o wyborze będzie decydować spełnienie więcej niż jednego kryterium lub stopień spełniania danego kryterium (np. większa ilość dzieci w rodzinie).