dodatek elektrycznyW dniu 17.10.2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy - Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

  • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.
  • objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (pellet, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz LPG).
  • jeśli pod danym adresem działa mikroinstalacja OZE (przeważnie fotowoltaiczna w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii )

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi jednorazowo 1 000,00 zł. Jednak w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1 500,00 zł.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Termin składania wniosku: od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie:

  • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie, pokój nr 7 i 8 od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30,
  • pocztą tradycyjną na adres Ośrodka, tj. Osina 62, 72-221 Osina,
  • drogą elektroniczną za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, platformy ePUAP pod warunkiem podpisania wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127)

Anna Kaliczyńska
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie