Ogłoszenie o Resortowym Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie informuję, że przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2024 Gmina Osina otrzymała:

- wartość dofinansowania: 66 886,13 zł

- całkowita wartość: 66 886,13 zł

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,

2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,

3. załatwianiu spraw urzędowych,

4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

5.zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym lub

b) o stopniu umiarkowanym albo

3) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej(zawód asystenta osoby niepełnosprawnej wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.), pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

W przypadku braku możliwości złożenia przez osobę niepełnosprawną oświadczenia w formie, o której mowa wyżej, realizator Programu przyjmuje ustne oświadczenie osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o usługi asystencji osobistej, z którego sporządza protokół przyjęcia ustnego oświadczenia.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

W przypadku gdy usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

1. zaświadczenie o niekaralności;

2. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu
wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Do karty należy dołączyć w razie potrzeby:

1. kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego,

2. oświadczenie o wskazaniu przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia---edycja-2024

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o pilne zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie, Osina 62, 72-221 Osina od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą elektroniczną na adres: e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontakt telefoniczny: 508 499 534

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie
Anna Kaliczyńska

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Ogłoszenie o Resortowym Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie informuję, że przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2023 Gmina Osina otrzymała:

- wartość dofinansowania: 60 567,60 zł
- całkowita wartość: 60 567,60 zł

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
3. załatwianiu spraw urzędowych,
4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
5.zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym lub

b) o stopniu umiarkowanym albo

3) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

W przypadku braku możliwości złożenia przez osobę niepełnosprawną oświadczenia w formie, o której mowa wyżej, realizator Programu przyjmuje ustne oświadczenie osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o usługi asystencji osobistej, z którego sporządza protokół przyjęcia ustnego oświadczenia.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

W przypadku gdy usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

1. zaświadczenie o niekaralności;

2. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu
wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Do karty należy dołączyć w razie potrzeby:

1. kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego,

2. oświadczenie o wskazaniu przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o pilne zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie, Osina 62, 72-221 Osina od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą elektroniczną na adres: e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontakt telefoniczny: 508 499 534

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie
Anna Kaliczyńska

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnejOgłoszenie o Resortowym Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie informuję, że przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2022 Gmina Osina otrzymała:

- wartość dofinansowania: 87 975,00 zł,
- całkowita wartość: 87 975,00 zł.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
 3. załatwianiu spraw urzędowych,
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym albo
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może zostać osoba, która:

 1. posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

W przypadku braku możliwości złożenia przez osobę niepełnosprawną oświadczenia w formie, o której mowa wyżej, realizator Programu przyjmuje ustne oświadczenie osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o usługi asystencji osobistej, z którego sporządza protokół przyjęcia ustnego oświadczenia.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

W przypadku gdy usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

 1. zaświadczenie o niekaralności;
 2. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu (plik do pobrania) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Do karty należy dołączyć w razie potrzeby:

 1. kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego,
 2. oświadczenie o wskazaniu przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o pilne zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie, Osina 62, 72-221 Osina od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą elektroniczną na adres: e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontakt telefoniczny: 508 499 534

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie
Anna Kaliczyńska

Ogłoszenie o Resortowym Programie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Osinie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021.

Usługa osobistego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej skierowana jest do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego. – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej ).

Więcej informacji na stronie:  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2021-1607012365.pdf

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o pilne zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie, Osina 62, 72-221 Osina od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą elektroniczną na adres: e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontakt telefoniczny: 508 499 534.

 

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie
Anna Kaliczyńska