Osina, dnia 05 lipca 2016 r. 

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) na wniosek Wójta Gminy Osina zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Gminy Osina. na dzień 8 lipca 2016 roku (piątek ) na godz. 8.00.
Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad:
    1. stwierdzenie prawomocności obrad,
    2. przedstawienie porządku obrad,
  2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2016 rok.
  3. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak