Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 19 marca 2019 roku (wtorek) na godz. 13.00 Miejscem obrad będzie sala Świetlicy Wiejskiej w Osinie.