• Kościół filialny pw. Św. Jana Chrzciciela - Wpisany do rejestru zabytków Nr rej. 453
    Kościół salowy, murowany z kamienia, zbudowany na przełomie XV/XVI w., dzwonnica ryglowa z XVIII w. Kościół orientowany, po-sadowiony w płn części wsi. Z elementów wyposażenia zachowała się granitowa chrzcielnica wmurowana w zach. ścianę kościoła. Nieregularna parcela (teren dawnego cmentarza przykościelnego) wyznaczona murowanym ogrodzeniem. W części zachował się drzewostan komponowany. Nagrobki usunięto.
  • Cmentarz przykościelny - Pozostałości starodrzewu komponowanego. Nagrobki usunięto. Stanowi otoczenie zabytkowego kościoła-zakwalifikowany do wpisania do rejestru zabytków.
  • Cmentarz polowy (kon. XIX w.). - Położony w płn-zach. części wsi, przy drodze polnej. Rozplanowany na rzucie trapezu. Brak cennego starodrzewu komponowanego. Nagrobki usunięto. Cmentarz czynny. Nie zachodzi konieczność objęcia ochroną konserwatorską.
Obiekty o wartościach kulturowych

Obiekt (funkcja pierwotna)
Adres
Materiał
Datowanie
Ochrona
Konserwatorska