2021 05 21 logo czyste powietrzeGmina Osina informuję o utworzeniu Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze.
Gminny Punkt czynny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Osinie, Osina 62 72-221 Osina w dni robocze w godz. 12.00-15.30 (pok. 112, tel. 508 499 620)

Program "Czyste Powietrze" - o programie

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Formy dofinansowania:

dotacja,
dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (uruchomienie w późniejszym terminie);

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymogi programu. Lista akredytowanych urządzeń znajduje się na stronie lista-zum.ios.edu.pl
instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
wentylację mechaniczną,
mikroinstalację fotowoltaiczną,
ocieplenie domu oraz wymianę okien i drzwi;
Warto wiedzieć:

Dofinansowaniu podlegają projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęty,
Rozliczeniu podlegają koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
Zadanie należy zakończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku;
Złożenie wniosku o dofinansowanie:
Wnioski do pobrania na stronie https://wnioski.wfos.szczecin.pl/wymagana-dokumentacja

Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.
Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub
w serwisie „gov.pl”.
Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
poprzez serwis „gov.pl”.
Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie   elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.
Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.
W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając
z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola


Więcej informacji można uzyskać korzystając z podanych linków:
https://czystepowietrze.gov.pl/
https://wfos.szczecin.pl/czyste-powietrze/o-programie/

załączniki: