Nowy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodach do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze

W związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2021 r. ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz. U. poz. 1162) (zwana dalej „ustawą zmieniającą), dokonana została nowelizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (zwana dalej „ustawą Poś”) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (zwana dalej „ustawą o wspieraniu termomodernizacji”). Konsekwencją wprowadzenia zmian w ww. ustawie Poś oraz ustawie o wspieraniu termomodernizacji, było uchylenie aktów wykonawczych, wydanych na postawie:
art. 411 ust. 10s ustawy Poś, określające wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzór takiego zaświadczenia,
art. 11d ust. 12 pkt 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji, określające wzór wniosku o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
art. 11d ust. 12 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji, określające wzór oświadczenia o środkach własnych i składnikach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Aktualnie podstawą do określenia w Biuletynie Informacji Publicznej wzorów żądania wydania zaświadczenia oraz zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego jest art. 411 ust. 10sa ustawy Poś,

W związku z powyższym w przypadku skorzystania z podwyższonego poziomu dofinansowania z programu czyste powietrze należy pobrać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego z OPS w Osinie.
Powyższe zaświadczenie wydawane jest na wniosek, którego aktualny wzór dostępny jest do pobrania: wersja PDF, DOCX

Uwaga: Wniosek składa się z 4 części, które należy wypełnić!
Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 508499405

Zgodnie z art.411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1219, 1378 i 1565) oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KLIMATU z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia, wnioskodawca do programu Czyste Powietrze ma możliwość otrzymania  z OPS zaświadczenia o dochodach. W tym celu należy złożyć do OPS w Osinie poprawnie wypełniony wniosek. Wzór wniosku dostępny tutaj:

Uwaga: Wniosek składa się z 4 części, które należy wypełnić!
Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 508499405

załączniki:

2021 06 01 osina

Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo zaprasza mieszkańców gminy Osina do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Czyste Powietrze". Spotkanie odbędzie się 9.06.2021 r. o godz. 13.00 w formie online i poprowadzi je gminny konsultant programu Szymon Pilipczuk tel. 508 499 620.
Aby wziąć  udział w spotkaniu należy 10 min przed spotkaniem zalogować się do internetowej wideokonferencji pod linkiem:
https://teams.live.com/meet/94668432372199

2021 05 21 logo czyste powietrzeGmina Osina informuję o utworzeniu Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze.
Gminny Punkt czynny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Osinie, Osina 62 72-221 Osina w dni robocze w godz. 12.00-15.30 (pok. 112, tel. 508 499 620)

Program "Czyste Powietrze" - o programie

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Formy dofinansowania:

dotacja,
dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (uruchomienie w późniejszym terminie);

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymogi programu. Lista akredytowanych urządzeń znajduje się na stronie lista-zum.ios.edu.pl
instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
wentylację mechaniczną,
mikroinstalację fotowoltaiczną,
ocieplenie domu oraz wymianę okien i drzwi;
Warto wiedzieć:

Dofinansowaniu podlegają projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęty,
Rozliczeniu podlegają koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
Zadanie należy zakończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku;
Złożenie wniosku o dofinansowanie:
Wnioski do pobrania na stronie https://wnioski.wfos.szczecin.pl/wymagana-dokumentacja

Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.
Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub
w serwisie „gov.pl”.
Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
poprzez serwis „gov.pl”.
Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie   elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.
Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.
W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając
z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola


Więcej informacji można uzyskać korzystając z podanych linków:
https://czystepowietrze.gov.pl/
https://wfos.szczecin.pl/czyste-powietrze/o-programie/

załączniki: