Zgodnie z art. ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Gminy Osina, tj. w miejscowościach Osina, Kikorze, Kościuszki:

  1. cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 3,17 zł/m3 netto plus należny podatek VAT 8% = 3,42 zł/m3 brutto,
  2. stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 10,44 zł/odbiorcę/m-c netto plus należny podatek VAT 8% = 11,28 zł/odbiorcę/m-c brutto,
  3. stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie odczytu zużycia wody, którym przedsiębiorstwo świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru ścieków, określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego – 12,66 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 13,67 zł/odbiorcę/m-c brutto,
  4. stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach w budynkach wielolokalowych – 3,63 zł /odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 3,92 zł/odbiorcę/m-c brutto.

Wójt 
Krzysztof Szwedo