Stawki opłat obowiązujące z dniem 01.04.2023 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • 28 zł - opłata podstawowa,
  • 26 zł – opłata dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym
  • 60 zł – opłata dla właścicieli, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny