SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY OSINA
Uprzejmie informujemy, że Gmina Osina po raz kolejny przystępuje do realizacji zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie gminy. Prace związane z usuwaniem azbestu będą obejmować koszt demontażu, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
O przyznanie usługi usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy gminy Osina posiadający tytuł prawny (własność, współwłasność itp.) do nieruchomości a także kościoły, spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnoty mieszkaniowe.
W celu zgłoszenia budynku do demontażu wyrobów zawierających azbest należy złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do Urzędu Gminy Osina. Wnioski dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osina (bip.osina.pl) w zakładce Informacja o środowisku oraz na stanowisku pracy ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Osina (pok. 111). Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Osina, który dostępny jest wraz z wnioskiem.
Termin naboru wniosków: do 11 kwietnia 2014 r.

 


Planowany termin realizacji zadania - do 30 października 2014 r. pod warunkiem uzyskania na ten cel dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Uwaga! W ramach realizowanego zadania gmina nie udziela dofinansowania na zakup nowego pokrycia dachowego.

WAŻNE!
W tym roku po raz pierwszy wnioski do WFOŚiGW w Szczecinie mogą składać także przedsiębiorcy, na zasadach określonych w regulaminie (www.wfos.szczecin.pl, zakładka AZBEST)
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Piotr Piwko – inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony środowiska, pok. 111, tel. 91 39 118 19.