Osina 5-09-2014 r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina

na dzień 16 września  2014 roku ( wtorek ) na godz.  13.00
Miejscem obrad będzie  sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Osina .

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania.
 3. Informacja o przebiegu wykonania  budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
  • uchwała RIO w sprawie wydania opinii do informacji
 4. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r
 5. Uchwała w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres  trzech lat nieruchomości położonej w Osinie
 6. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
 7. Sprawy bieżące  gminy
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski