Osina 23-06-2014 r.

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina
na dzień 01 lipca  2014 roku ( wtorek ) na godz. 8 .00.

Miejscem obrad będzie  sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Osina .

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania.
 3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r
 4. Uchwała w sprawie  zmiany granic aglomeracji  Osina
 5. Uchwała w sprawie  skargi na działanie Wójta
 6. Uchwała w sprawie poboru zaległych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
 8. Spotkanie na oczyszczalni ścieków  w Osinie
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski