INFORMACJA
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina
na dzień 26 maja 2015 roku ( wtorek ) na godz. 13.00
Miejscem obrad będzie świetlica wiejska  przy Urzędzie Gminy Osina.

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
  1. Informacja o stanie mienia Gminy,
  2. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Osina z wykonania budżetu  za 2014 r.
  3. Dyskusja,
  4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
 4. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina absolutorium z tytułu wykonania  budżetu  za rok 2014
  1. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osina z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 
  2. Dyskusja
  3. Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
 5. Uchwała o zmienia uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  ścieków (PUWiS)
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków (Urząd Gminy Osina)
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2015 rok
 9. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015-2024.
 10. Informacja Wójta z działania w okresie  między Sesjami.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak