Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 28 kwietnia 2015 roku (wtorek) na godz. 13.00.
Miejscem obrad będzie świetlica wiejska przy Urzędzie Gminy Osina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:

  1. stwierdzenie prawomocności obrad,

  2. przedstawienie porządku obrad,

  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 1. Uchwała w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Osina w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu Szanse Bezdroży Gminy Powiatu Goleniowskiego w okresie programowania 2014-2020.

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Osina.

  1. Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Goleniowie,

  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Osinie,

  3. Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie.

 1. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.

 2. Wnioski i zapytania.

 3. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak